Limburgse norm

1.1 Wij hebben structureel oog voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

1.2. Wij besteden binnen de eigen organisatie periodiek aandacht aan weerbaarheid en actuele ondermijningsthema’s. Dit doen wij organisatiebreed op het niveau van eigen medewerkers en bestuurders.

1.3. Wij benaderen ondermijningsvraagstukken zoveel mogelijk integraal. Alle afdelingen werken samen aan de aanpak van ondermijning en/of voeren projecten uit waarbij aandacht is voor ondermijning.

1.4 Wij werken samen met relevante publieke- en private partners in de aanpak van ondermijning.

1.1 Wij hebben structureel oog voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De organisatie stelt een weerbaarheidsscan op. Twee-jaarlijks wordt de voortgang van de weerbaarheid geevalueerd.
Er is een 0-meting voorhanden om te bezien hoe het is gesteld met de weerbaarheid binnen de organisatie.

De medewerker met vakgebied veiligheid heeft structureel oog voor het thema ondermijning en is in staat signalen van ondermijning te herkennen.
Dit betekent dat de risico’s van ondermijning voor de organisatie bekend zijn en dat dit structureel aandacht heeft. Daarnaast is de medewerker opmerkzaam als het gaat om signalen over ondermijning.

De bestuurder heeft structureel oog voor het thema ondermijning.
Dit betekent dat de risico’s van ondermijning voor de organisatie bekend zijn en dat dit structureel een agendapunt is tijdens portfeuillehoudersoverleggen.

 

Er zijn een of meer medewerkers (deels) vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning.
Voor de aanpak van ondermijning zijn specifiek uren beschikbaar gesteld binnen het taakveld.

De aanpak van ondermijning wordt aangestuurd door de medewerker met vakgebied veiligheid.
De aanpak is binnen de afdeling Veiligheid belegd bij één of meerdere personen. De afdeling Veiligheid verbindt in de aanpak de andere afdelingen.

Meerdere afdelingen onderkennen dat de ondermijning hun portefeuille raakt.
Ondermijning is niet alleen onder de aandacht bij de afdeling veiligheid en de bestuurder. Alle afdelingen van de organisatie kunnen te maken krijgen met ondermijning. Afdelingen beseffen dat ze een rol spelen in de aanpak van ondermijning.

1.2. Wij besteden binnen de eigen organisatie periodiek aandacht aan weerbaarheid en actuele ondermijningsthema’s. Dit doen wij organisatiebreed op het niveau van eigen medewerkers en bestuurders.

Het thema ondermijning laten landen binnen een organisatie is een grote uitdaging. Alle afdelingen krijgen met negatieve/ondermijnende invloeden van buitenaf te maken. Daarom is het goed om bewustwording binnen de gehele organisatie te creëren.

Geadviseerd wordt periodiek bewustwordingssessies voor bestuur en de ambtelijke organisatie te organiseren.

 

Van die bewustwording maakt deel uit:

 • het herkennen van signalen van ondermijning;
 • de manier waarop de aanpak van ondermijning binnen de organisatie is georganiseerd;
 • de rol van het RIEC binnen deze aanpak;
 • de procedure waar signalen van ondermijnende criminaliteit te melden;
 • de rol en positie van bestuurder/
 • ambtenaar in het kader van de aanpak van ondermijning.

1.3. Wij benaderen ondermijningsvraagstukken zoveel mogelijk integraal. Alle afdelingen werken samen aan de aanpak van ondermijning en/of voeren projecten uit waarbij aandacht is voor ondermijning.

MT/directie en het bestuur onderkennen de problematiek: ondermijning raakt de gehele organisatie en dit kan leiden tot dilemma’s.
MT/Directie en het bestuur beseffen dat zij óók te maken kunnen krijgen met ondermijning, dat ook zij hierin een rol kunnen/moeten pakken. De mogelijke dilemma’s (o.a. economische ontwikkeling vs. veiligheid) zijn onderwerp van gesprek.

Ondermijning is een vast onderdeel op de agenda van bestuurlijke overlegtafels.

Om de aanpak onder de aandacht te hebben of te houden en om de integrale aanpak te monitoren is het van belang dat het thema ondermijning in verschillende overleggremia structureel aandacht heeft. Van belang is dat de agenda structureel met een ‘ondermijningsbril’ bekeken wordt.

Er wordt gebruik gemaakt van een integrale benadering bij ondermijningsvraagstukken.
Ten aanzien van ondermijning wordt op casusniveau maar ook op beleidsniveau samengewerkt met overheidspartners.

De organisatie besteedt doorlopend/periodiek aandacht aan het verhogen van het bewustzijn van ondermijning bij:

 • ondernemers;
 • burgers;
 • maatschappelijke partners.

1.4 Wij werken samen met relevante publieke- en private partners in de aanpak van ondermijning.

De organisatie breidt de aanpak van ondermijning uit door coalities te sluiten met maatschappelijke partners.

De organisatie gaat proactief op zoek naar maatschappelijke partners die ze kunnen betrekken in het creëren van één weerbare samenleving. Gedacht kan worden aan samenwerkingsverbanden met o.a.:

 

 • (horeca)-ondernemers;
 • bedrijfskringen en het Koninklijk Verband van Ondernemers;
 • partners waar gemeentelijke taken bij zijn uitbesteed;
 • woningcoörperaties.
 • Platform Veilig Ondernemen

Denk hierbij aan partners met voorlichting in het kader van weerbaarheid en meldingsbereidheid vergroten.