Limburgse norm

2.1. Wij hebben het integriteitsbeleid vastgesteld.

Getoetst aan de landelijke regelgeving en handreikingen.

2.2. Wij zorgen voor een actuele gedragscode.

Gebaseerd op de meest recente wetgeving en handreikingen.

2.3. Wij bespreken het thema integriteit en netwerkbewustzijn – onder meer in relatie tot ondermijning.

Ten behoeven van het bestuur en de ambtelijke organisatie worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp:

  1. integriteit;
  2. morele oordeelsvorming;
  3. dilemma’s op basis van actuele ontwikkelingen;
  4. gedragscode.

Directie en leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol.

2.4. Wij zorgen ervoor dat bij een vertrouwenspersoon en/of vertrouwenscommissie melding van mogelijke integriteitsschendingen kan worden gemaakt.

Er is een meldingsregeling voor schendingen en klachten.
Politieke ambtsdragers en medewerkers weten waar zij interne schendingen en klachten kunnen melden en kunnen erop vertrouwen dat er vertrouwelijk met hun klacht wordt omgegaan.

2.5. Wij hebben een protocol waarin beschreven staat hoe te handelen bij (vermeende) schending van integriteit.

Er is een protocol voor integriteitsonderzoeken.
In het protocol staat beschreven wanneer integriteits-onderzoeken plaatsvinden, door wie en hoe de procedures verlopen.

2.6. Wij zijn alert op mogelijke integriteitsvraagstukken.

De agenda’s van diverse overleggen worden gescreend op mogelijke integriteitsvraagstukken.
Om integriteit in de organisatie te borgen is het van belang om verschillende agenda’s te screenen.

2.7. Wij laten voor kandidaat-bestuurders een risicoanalyse uitvoeren.

Conform de meest recente handreiking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierna BZK.

2.8. Wij adviseren politieke partijen een risicoanalyse uit te voeren voor leden.

Conform de meest recente handreiking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierna BZK.

2.9. Wij besteden bij de eed- of belofteaflegging van nieuwe medewerkers specifiek aandacht aan integriteit en netwerkbewustzijn, onder meer in relatie tot ondermijning.

Nieuwe medewerkers leggen de ambtseed/ -belofte af.
Met een belofte of eed spreken medewerkers uit dat zij zich realiseren wat het betekent om ambtenaar te zijn en dat zij zich daarnaar zullen gedragen. Ze zweren of beloven dat ze niet frauderen, zich niet laten omkopen of vertrouwelijke informatie lekken.

2.10. Wij nemen in de overeenkomst met ingehuurde en tijdelijke medewerkers waarbij geen eed- en belofteaflegging plaatsvindt een clausule op met een geheimhoudingsplicht.

Aangezien ingehuurde medewerkers geen ambtseed kunnen afleggen is het voor de organistie van belang om een clausule met een geheimhoudingsverklaring in de overeenkomst op te nemen. Zo borgt de organisatie ook de integriteit van ingehuurde medewerkers.

2.11. Wij hebben in een besluit bepaald welke VOG-screening plaatsvindt per profiel of functieaspect.

Er ligt een besluit waarin is bepaald op welk profiel of aanvullend functieaspect de VOG of VGB-screening plaatsvindt.
Wij benoemen functieprofielen/taakaccenten die kwetsbaar zijn voor integriteitsschendingen (hierna: kwetsbare functieprofielen) en zorgen ervoor dat medewerkers met kwetsbare functieprofielen en bestuurders bij aanvang dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of Verklaring Geen Bezwaar (VGB)* overhandigen waaruit blijkt dat er geen bezwaar bestaat om de betreffende functie te vervullen. Dit wordt periodiek herhaald.
Dit betekent dat medewerkers die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein en/of gerelateerd aan de ondermijningsaanpak, gedegen worden gescreend.

*VOG gaat niet verder dan opvragen Justitiele Documentatie. Voor een VGB wordt diepgravender onderzoek gedaan. Is nodig voor vertrouwensfunctie.

2.12. Wij onderkennen het belang van het gedegen screenen van (nieuwe) medewerkers die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein en/of gerelateerd aan de ondermijningsaanpak.

Screenen medewerkers.
In ieder geval de medewerkers die toegang hebben tot RIEC casuïstiek worden gescreend. Dit geldt ook voor ingehuurde en tijdelijke medewerkers.