Limburgse norm

Piramide naar fitte gemeente

De ‘Piramide naar fitte gemeente’, zoals we deze kennen vanuit de scan bestuurlijke weerbaarheid, vormt de inhoudelijke basis voor de Limburgse norm. In de piramide zijn 5 niveaus van weerbaarheid te onderscheiden, variërend van een fase ‘Acute hulp’ tot en met ‘Regisseur’. Ook voor de provincie en het Waterschap kan deze piramide worden toegepast.

Kijkend naar de organisaties ligt de norm op het snijvlak tussen fase 3 ‘actieplan uitvoeren’ en fase 4 ‘integraal (netwerkend)’. In de derde fase ligt de focus op het inrichten van de organisatie tegen ondermijning1. De ambtelijke top heeft zich aangesloten bij het onderwerp ondermijning en is de gemeente bezig met het opstellen van een actieplan ondermijning.

In de vierde fase is een gemeente grotendeels zelfvoorzienend. De gemeenteraad wordt door het college regelmatig geïnformeerd over de aanpak van ondermijning. De gemeente is zelf in staat om bij signalen de informatie te verzamelen. Dit komt doordat ondermijning veel portefeuilles raakt en de ambtenaren allemaal getraind zijn in het herkennen van signalen. Daarnaast is een MT-lid verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieplan ondermijning.

Processtappen

Om uitvoering te geven aan de Limburgse Norm is het noodzakelijke om per organisatie eerst een 0-meting uit te voeren.

Met een 0-meting wordt bedoeld:

  • Het doorlopen van het normenkader en beoordelen welke norm uitgevoerd is, in ontwikkeling is of ontbreekt.
  • Het raadplegen van bronnen, waardoor je kunt bepalen of aan de norm voldaan is.
  • Denk hierbij aan het bevragen van sleutelfiguren binnen de organisatie (bestuurder en ambtenaren op het gebied van weerbaarheid).
  • Het uitvoeren van een deskstudie ten aanzien van beleidsstukken en/of nota’s (denk aan Damoclesbeleid, Bibobbeleid, APV, het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente en de waterschapsverordening).
  • Voor deze 0-meting is een checklist beschikbaar, zie bijlage 1.

Breng vervolgens als organisatie een prioritering aan op basis van de ingevulde checklist, waarbij je gebruik kunt maken van voorgestelde prioritering door het RIEC Limburg.

Stel daarna een plan van aanpak vast voor de uitvoeringsfase. Welk onderdeel wordt door wie opgepakt binnen welke termijn.

De uitvoering van deze processtappen is een verantwoordelijkheid van de organisatie. Het RIEC Limburg kan hierbij zorgen voor ondersteuning.

Ondersteuningsmogelijkheden

Om uitvoering te geven aan deze handreiking, sta je als organisatie niet alleen. Alle Limburgse organisaties hebben zich gecommitteerd om aan de slag te gaan met deze handreiking. Dus staan we allemaal voor dezelfde uitdaging/beweging, waardoor we elkaar ook moeten en kunnen ondersteunen. Naast elkaar als overheden te ondersteunen kan het RIEC Limburg desgewenst ondersteuning bieden. Denk hierbij aan het ondersteunen bij het invullen van de checklist, het maken van een prioritering, het aanbieden van bewustwording en het ondersteunen in modelbeleid.

  1. Ondermijnende criminaliteit is een vorm van criminaliteit die onze rechtsstaat aantast. Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. ↩︎